Kristiansand Fekteklubb -  Kristiansand Fencing Club, Norway
Om Oss
 
Oppdatering 22.8.17:

To store arrangement i 2017 for Krs FK:

 • Norway Summer Games fekteleir 1-11. august 2017
 • Nordisk Sabelmesterskap 14-15. oktober 2017

Se NRK reportasje her:

Invitasjon til Nordisk Sabelmesterskap 2017


Klubben skal også arrangere Norgesmesterskap i sabel og florett under Norway Summer Games 2018.

Oppdatering 22.11.16:

Krs FKs årsmøte vedtok i 2016 å opprettholde medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF), og dermed pliktig medlemskap i særforbund (Norges Fekteforbund (NF)).

Utmeldingen fra NIF som klubben vedtok i 2015 var ikke blitt effektuert, og Krs FK har derfor hele tiden formelt vært medlem av både NIF og NF. 

Med nyvalgt NF president for perioden 2016-18 og tegn til holdningsendringer ift ivaretagelse av minoritetsgrenene sabel og florett, har vi gjenopptatt dialog og forsøk på samarbeid med NF.  Tiden vil vise om NF fremover vil utføre normale forbundsoppgaver og aktivt tilrettelegge for at også sabel- og florettfektere får muligheter til å utvikle seg i deres valgte gren(er) av fektesporten.  Dette innebærer bl.a. :

 • opprettelse av norske rankinglister for sabel og florett
 • forbundsstøtte til sabel- og florettstevner i Norge, herunder til å arrangere NM i sabel og florett
 • muligheter til å kvalifisere seg til landslags- og reisestøtte for sabel- og florettfektere
 • støtte til dommer- og trenerutdanning innen sabel- og florettfekting
 • støtte til treningssamlinger for sabel og florett
 • like muligheter til:
- NIF Post 3-støtte for sabel- og florettaktiviteter
- NIF utstyrsmidler for sabel/ florettutstyr
- NF rekrutterings- og breddemidler 
 • sabel/ florettinformasjon, herunder sabel og florettresultatene til norske fektere, gjøres tilgjengelige på NFs webside, på samme måte som norske kårderesultater


Oppdatering  5.11.15:

Kristiansand Fekteklubb vedtok i årsmøte 2014 å melde seg ut av Norges Fekteforbund.  

Årsaken var Fekteforbundets mangeårige og vedvarende "våpengrensdiskriminasjon", dvs nedprioritering og eksklusjon av minoritetsgrenene florett og sabel -  to av de tre offisielle OL-grenene av fektesporten.  

Fekteforbundets grendiskriminasjon har hatt følgende konkrete, negative konsekvenser for Krs FK:

 • over 5 år med totalt fravær av relevant aktivitetsutvikling for florett- og sabelfektere i vår klubb

 • eksklusjon av florett- og sabelaktiviteter fra forbundsfinansiert støtteordning for nybegynnerutstyr

 • eksklusjon av florett og sabel fra forbundets langtidsplan 2012-16

Ovennevnte mener vi er i strid med:

 • et særforbunds lovpålagte plikt til å utvikle aktiviteter og organisasjon for å ivareta hele idretten og alle tilhørende klubber og utøvere, ikke kun flertallsgrenen og flertallsklubbene

 • Norges Idrettsforbunds (NIF) målsetninger om idrettsglede for alle, mangfold, inkludering m.v.

Mer om saken:


Årsmøtet 2015 vedtok at Krs FK melder seg ut av NIF i tillegg til fekteforbundet, pga at NIF:

 • ikke aksepterer at Krs FK kan stå utenfor særforbund og fortsette som medlem i NIF gjennom medlemsskap i idrettskretsen. (Slik som f.eks. Hjertetrimmen som ikke har et særforbund - noe florett- og sabelfektere i praksis heller ikke har.)

 • støtter Fekteforbundets rett til forfordele flertallsgrenen kårde uten hensyn til objektive, resultatbaserte kriterier

 • støtter Fekteforbundets rett til å nekte å gi støtte til eller utvikle aktiviteteter for minoritetsgrener og minoritetsklubber, også når det gjelder bredde, og aktiviteter for barn og ungdom innen disse minoritetsgrenene.

Årsmøtet 2015 vedtok også å legge ned kårdegruppen i løpet av høsten 2015, samt at klubben skal støtte kårdefekterne i å etablere en ny kårdeklubb for de som er interessert i å fekte kårde.  

Fekteforbundets grendiskriminasjon har ødelagt for samhold og mangfold i klubben. Utmelding og påfølgende nedleggelse av kårdegruppen er som siste utvei etter at Krs FK har gjort en rekke forsøk på å få aksept for at et særforbund har plikt til å ivareta alle sine medlemmer og medlemsklubber, samt arbeide for at hele idretten skal få muligheter til vekst og utvikling, ikke bare flertallsgrenen.  Dette er i samsvar med NIFs mangfoldsmålsetning og visjon om idrettsglede for alle.

Det er ingen ideell eller ønsket situasjon at Krs FK ser seg nødt til å stå utenfor NIF og særforbund.  Etter mer enn 6 år som medlem i NIF-systemet, er det beklagelig å måtte konstatere at NIFs verdier ikke respekteres i praksis av Fekteforbundet, og at særforbundspliktene ikke håndheves av NIF.  

Imidlertid slipper vi å kaste bort mer tid på ukonstruktiv dialog med oppkonstruerte argumenter fra en forhåpentligvis utgående fektepresident (se NRK sak:


som ikke har evnet å håndere denne saken - og heller ikke lederskapet av forbundet - på en løsningsorientert og samlende måte.  

Istedet for NIF- og særforbundsstøtte vil vi etterhvert søke sponsorer og annen offentlig støtte til å utvikle et privatlandslag som kan representere Norge i nordiske og internasjonale florett- og sabelstevner.

************************************************************

Kristiansand Fekteklubb (Krs FK) ble stiftet 30. mars 2009 som en "3-våpen klubb" der vi ønsket å tilby fekting i alle tre våpengrener: florett, kårde og sabel.

Registrerte medlemmer i Krs FK (totalt/aktive pr årsslutt):

2009: 28/28, 2010: 35/31, 2011: 37/33, 2012: 38/36, 2013: 54/42, 2014: 47/ 43

Våren 2015 er vi fortsatt Norges eneste 3-våpenklubb, og det fektes kun med kårde i de andre norske klubbene.
 
Iflg Idrettskretsen har det aldri før vært fekteklubb i Vest-Agder, kun en studentgruppe på høyskolen som ble lagt ned for ca. 15 år siden. Nærmeste fekteklubber for Kr.sand er i Stavanger, deretter Ålborg og Århus og klubber i Oslo-området.  
 
Våre aktiviteter:

 • nybegynnerkurs/økter for alle aldersgrupper (se "Ofte stilte spørsmål" nedenfor)
 • ukentlige treninger
 • intensivkurs/ fekteleir/ samlinger med erfarne, profesjonelle gjestetrenere
 • Mini-Fekt aktivitet for barn, f.eks. SFO grupper
 • "Info & Demo" besøk etter avtale
 • Mini-kurs på ca. 2-4 timer for utdrikningslag og andre grupper på 6-15 personer

Klubben vil prøve å bygge opp et fektemiljø på Sørlandet.   I tillegg til egne aktiviteter er vi svært interessert i å hjelpe andre i regionen med å etablere egne fekteklubber. 
 
For å opprettholde og kvalitetssikre treningstilbudet for klubbens medlemmer, nedlegger vi mye arbeid for å hente inn godt kvalifiserte gjestetrenere på jevnlig basis.  Ambisjonen er på sikt å ha proff fektemester på heltid.  Per i dag er det bare Oslo, Bergen og Molde fekteklubber som har faste profesjonelle trenere med formell fektetrenerutdanning.
 
Krs FK er foreløpig unik i Norge når det gjelder introduksjonsvåpen.  Hos oss starter de fleste med florett, innføringsvåpnet som tradisjonelt brukes i større og etablerte fektemiljø i utlandet. 

Etter et nybegynnersemester med florett, kan våre medlemmer fortsette med dette våpenet, eller prøve  kårde og/ eller sabel.  Mange fekter flere forskjellige våpen, for å ha variasjon og fleksibilitet i valg av sparringspartnere.
 
Krs FK ønsker å være drivkraft i å gjenoppbygge florett- og sabel-miljø i Norge, noe som døde ut her i landet på 1980-tallet.  Vi fremmet forslag til Norges Fekteforbunds ting 15. mars 2014 om at alle tre våpengrener i fektesporten gis samme mulighet til vekst og utvikling.  Forslaget ble nedstemt, til tross for Norges Idrettsforbunds (NIF) vedtatte målsetning om idrettslig mangfold.  

I NIFs idrettspolitiske dokument 2011-15 står det:

Mål:  Idretten skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i norsk idrett, ved at

 • nye idretter slippes til og gis samme mulighet for vekst og utvikling.
 • alle idretter behandles etter samme prinsipp internt i idretten og det offentlige.
 • idrettenes rettigheter skal være knyttet til aktivitet og ikke organisering.

Siden fekteforbundet i praksis er et kårdeforbund som ikke tilrettelegger aktivitet for florett- og sabelfektere, og heller ikke vil arbeide for like muligheter for alle fektere uansett våpengren, har Krs FKs årsmøte 2014 vedtatt at klubben skal melde seg ut av Norges Fekteforbund. 

For mer om dette problemet, se:

http://lokalsporten.fvn.no/fekteklubben-melder-seg-ut-av-norges-fekteforbund-7188

Tidligere medieomtale:

Fortsatt våpenkrig i fektemiljøet, NRK Sørlandet 25.3.14
Strid i fektemiljøet, NRK Sørlandet 23.12.1

About us

Kristiansand Fencing Club (Krs FK) was founded on 30 March 2009.
 
Apart from a college club that closed down in the late 1980s, Kristiansand (town and municipality) - and Vest-Agder county for that matter - has never before had a fencing club.  The county consists of 15 municipalities of which Kristiansand is one, and the closest fencing clubs are located in Sandefjord, Stavanger, Denmark (Ålborg, Århus), and in the Oslo-area.
We are delighted to finally have a fencing club in Kristiansand. The club exists to provide opportunities for its members to learn and practise fencing in a friendly environment.  Our focus is recreation, fun and learning.
 
In addition to developing fencing in Kristiansand, we would like to support others in the region in setting up their own fencing clubs.  Our ambition is to help establish a fencing community in our local area and across the southernmost region of Norway, known as "Sørlandet".  In April 2017 we supported former members who had moved to Stavanger to start up Stavanger Sabre Club("Stavanger Sabelklubb").  We also co-operate with Molde Fekteklubb which started sabre fencing for adults in the autumn of 2016, and for all ages from autumn 2017.

As of autumn 2014, Kristiansand Fencing Club was still the only 3-weapon club in Norway.  Being a fairly new club without a professional coach, we were practising the three weapons at basic levels.  We worked hard to raise funds for regular visits from qualified guest coaches to help us improve technique and other aspects of fencing.
 
At that time, Krs FK used the foil as the weapon of introduction to fencing.  We were the only club in Norway to do so; all other Norwegian clubs fenced exclusively epee. 
 
Our reason was partly that the foil is considered as the weapon most suited for fencing novices.  It is conveniently light, and basic knowledge of foil technique provides a good foundation for all three weapons.  Equally important, we believe that foil fencing is valuable in its own right and should be re-introduced (together with sabre fencing) in the Norwegian fencing community.
 
In any event, after basic fencing training with foil, our members had the choice of continuing with foil, or starting with epee or sabre.  Many members fenced more than one weapon, for variety and flexibility in choice of sparring partners.
 
Krs FK would have liked to continue developing fencing in all three weapons in Kristiansand, and in the "Sørlandet" region.  

In doing so, we had hoped to contribute to the revival of foil and sabre fencing in Norway, both of which died out in the 1980s. 

However, on 15 March 2014, the Norwegian Fencing Federation voted down Krs FK's proposal that the federation should work towards all three weapons receiving the same opportunities for growth and development.  This policy aim is stated explicitly in the 2011-15 National Policy Document of the Norwegian Sports Federation (national governing body of all sports).

Since the Norwegian Fencing Federation in practice is an Epee Federation which does not facilitate or support activity for foil and sabre fencers, the 2014 AGM of Krs FK decided to terminate its current membership of the Norwegian Fencing Federation.

More information in this blog post:

 
See the Norwegian text for updates since 2014.

************************************************************

MEDIEOMTALE / PRESS:
 
Se www.krsfekting.wordpress.com for flere avisartikler.  

Fortsatt våpenkrig i fektemiljøet, NRK Sørlandet 25.3.14
Strid i fektemiljøet, NRK Sørlandet 23.12.13
Sabelboom i Sabeltannland, NRK Sørlandet 3.1.14
Krs FK Sommerkurs 2009, Fvn 14.7.9 (1)
Krs FK Sommerkurs 2009, Fvn 14.7.9 (2)
Mini-fekt (4) 


OFTE STILTE SPØRSMÅL om Krs FK og klubbens kurs:
 
Aldersgruppe?
Ca. 9 - 65 år, avhengig fysisk form og interesse.
 
Nivå/ forkunnskaper?
Ingen.  Nybegynnerkurs er beregnet på de som aldri har fektet før, og de som fektet for mange år siden.  Etter endt kurs fortsetter man med fekting ved å delta på klubbens ukentlige treninger.
 
Pris/ kostnader?
- se forsiden for oppdaterte beløp for treningsavgift, kontigent etc.
 
Utstyr?
- Minimum utstyrssett består av maske, jakke, undervest, hanske, wire og - for jenter/ damer - brystbeskytter.  Et sett koster ca. kr. 4,000 (såkalt FIE-standard, 800N/ 1600N) og mens 350N utstyr for barn og ungdom under 14 år, koster ca. kr. 2,500. Ungdom over 14 år og voksne kan bruke 350N utstyr med 800N treningsvest til trening, men ikke i konkurranser.  I tillegg kommer våpen (florett, kårde, sabel) og mange velger også å kjøpe fektebukse, fektesko og våpenbag. 

- For florett- og sabelfekting trenger man også en såkalt lamé- eller metallvest/jakke, samt maskeledning.  
 
- Utstyr er inkl. i kursavgiften for nybegynnerkurs.  Etter kurs fortsetter man med fekting som medlem i klubben.  Nye medlemmer bør investere i personlig utstyr, men kan leie av klubben de første par semesterne.

- Gutter under 16 år som ønsker å fekte kårde bør bruke susp og brystplate, og alle som fekter kårde må bruke fektebukse.

- Klubben har en del 350N utstyr til salgs, både nytt og brukt.  FIE-utstyr (800N/1600N) må bestilles fra produsent/ selgere i utlandet - se under "Div. & Lenker" for web-adresser.
 
- For konkurranser i Norge (p.t. arrangeres disse kun i kårde) må ungdom og voksne ha FIE-standard på alt personlig utstyr, og FIE-merket fektebukse er også påkrevd.  Mange av de som ønsker å fekte kårde synes det er like greit å kjøpe FIE-utstyr med en gang (istedet for 350N-utstyr som er ca. 30-60% rimeligere) for å slippe å kjøpe nytt utstyr når de begynner å delta i norske kårdekonkurranser.

- I en del europeiske land (f.eks. England, Frankrike, Ungarn) kan alle aldersgrupper, dvs også ungdom og voksne, delta i nasjonale konkurranser med 350N utstyr kombinert med en 800N undervest.  Utstyrskravene varierer og oppdateres over tid, og vanligvis vil de fremgå av stevneinvitasjonen.
 
Bestilling av utstyr?
- Klubben har en del nytt 350N utstyr til salgs, samt noe brukt utstyr (både 350N og FIE utstyr).
 
- Man kan også bestille selv, direkte fra leverandør/ produsent. Leveringstid er ca. 2-6 uker fra bestillingsdato.  Se lenker til utstyrsprodusenter på siden "Div. & Lenker".
 
Hva kan jeg gjøre med utstyret dersom jeg finner ut at fekting ikke er for meg?
- Såfremt utstyret er i god og ren stand er klubben ofte villig til å kjøpe tilbake brukt utstyr til ca. 10-30% av ny pris.  Det er ekstra arbeid for oss å håndtere brukt utstyr, men vi gjør det for å hjelpe både de som slutter, og barn/ ungdom som trenger større størrelser.

- selge det privat, f.eks. ved annonse på klubbens blogg: Brukt fekteustyr til salgs
Website Builder provided by Vistaprint